กิจกรรมล่าสุดของไซต์

15 ส.ค. 2562 00:56 โรงเรียนบ้านผาพอด อำเภอเชียงคาน สร้าง รูปภาพกิจกรรม
15 ส.ค. 2562 00:54 โรงเรียนบ้านผาพอด อำเภอเชียงคาน แก้ไข แผนผังโรงเรียน
15 ส.ค. 2562 00:53 โรงเรียนบ้านผาพอด อำเภอเชียงคาน แก้ไข โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
15 ส.ค. 2562 00:51 โรงเรียนบ้านผาพอด อำเภอเชียงคาน สร้าง รูปภาพกิจกรรม
15 ส.ค. 2562 00:50 โรงเรียนบ้านผาพอด อำเภอเชียงคาน แก้ไข หน้าแรก : HOME
15 ส.ค. 2562 00:49 โรงเรียนบ้านผาพอด อำเภอเชียงคาน แนบ 1582019_๑๙๐๘๑๕_0020.jpg กับ หน้าแรก : HOME
15 ส.ค. 2562 00:35 โรงเรียนบ้านผาพอด อำเภอเชียงคาน สร้าง กิจกรรม
15 ส.ค. 2562 00:34 โรงเรียนบ้านผาพอด อำเภอเชียงคาน แก้ไข หน้าแรก : HOME
15 ส.ค. 2562 00:31 โรงเรียนบ้านผาพอด อำเภอเชียงคาน แนบ 1582019_๑๙๐๘๑๕_0017.jpg กับ หน้าแรก : HOME
15 ส.ค. 2562 00:29 โรงเรียนบ้านผาพอด อำเภอเชียงคาน แก้ไข ระเบียบวินัย สำหรับนักเรียน
15 ส.ค. 2562 00:23 โรงเรียนบ้านผาพอด อำเภอเชียงคาน แก้ไข แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
15 ส.ค. 2562 00:22 โรงเรียนบ้านผาพอด อำเภอเชียงคาน แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปี
15 ส.ค. 2562 00:07 โรงเรียนบ้านผาพอด อำเภอเชียงคาน แก้ไข รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
15 ส.ค. 2562 00:07 โรงเรียนบ้านผาพอด อำเภอเชียงคาน แนบ 19545.jpg กับ รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
15 ส.ค. 2562 00:04 โรงเรียนบ้านผาพอด อำเภอเชียงคาน แนบ 19548.jpg กับ รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
15 ส.ค. 2562 00:03 โรงเรียนบ้านผาพอด อำเภอเชียงคาน แนบ 19547.jpg กับ รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
15 ส.ค. 2562 00:03 โรงเรียนบ้านผาพอด อำเภอเชียงคาน แนบ 19546.jpg กับ รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
15 ส.ค. 2562 00:02 โรงเรียนบ้านผาพอด อำเภอเชียงคาน แนบ 19544.jpg กับ รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
15 ส.ค. 2562 00:01 โรงเรียนบ้านผาพอด อำเภอเชียงคาน แนบ 19543.jpg กับ รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
15 ส.ค. 2562 00:01 โรงเรียนบ้านผาพอด อำเภอเชียงคาน แก้ไข สื่อการเรียนการสอน
14 ส.ค. 2562 23:57 โรงเรียนบ้านผาพอด อำเภอเชียงคาน แก้ไข โครงสร้างงานวิชาการ
14 ส.ค. 2562 21:32 โรงเรียนบ้านผาพอด อำเภอเชียงคาน แก้ไข การวัดและประเมินผลการเรียน
14 ส.ค. 2562 21:32 โรงเรียนบ้านผาพอด อำเภอเชียงคาน แนบ 19454.jpg กับ การวัดและประเมินผลการเรียน
14 ส.ค. 2562 21:31 โรงเรียนบ้านผาพอด อำเภอเชียงคาน แนบ 19453.jpg กับ การวัดและประเมินผลการเรียน
14 ส.ค. 2562 21:31 โรงเรียนบ้านผาพอด อำเภอเชียงคาน แนบ 19452.jpg กับ การวัดและประเมินผลการเรียน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า