แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา


การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

๑.  การบริหารจัดการศึกษา 


แผนงานวิชาการ

แผนงานงบประมาณ

แผนบุคลากร

แผนงานบริหารทั่วไป

- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

- การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

- การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน

- การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

- การนิเทศการศึกษา

- การแนะแนวการศึกษา

- การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

- การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน

- การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น

- การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น

ที่จัดการศึกษา

 

- การจัดทำและเสนอของบประมาณ

- การจัดสรรงบประมาณ

- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล

การใช้เงินและผลการดำเนินงาน

- การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

- การบริหารการเงิน

- การบริหารบัญชี

- การบริหารพัสดุและสินทรัพย์

                                 

 

 

- การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

- การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง

- การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

- วินัยและการรักษาวินัย

- การออกจากราชการ

 

- การดำเนินงานธุรการ

- การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

- การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

- การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

- การจัดสถานที่และสภาพแวดล้อม

- การจัดทำสำมะโนผู้เรียน

- การรับนักเรียน

- การระดมทรัพยากร

- ส่งเสริมกิจการนักเรียน

- การประชาสัมพันธ์

- การส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร

หน่วยงานและสถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา

- งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น

- การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน

- งานบริการสาธารณะ

- งานอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้

 

                            

๒.อุดมการ์ขงการจัการศึกษา

ุดการการจัดกาศึกษา งโงเรียนบ้านผาพอด เป็นการจัดารศึษาั้ื้นาน ใน

ระดับชั้นอนุบาล๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มีความรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะที่เป็นพลเมืองไทย พลเมืองในประชาคมอาเซียนและพลเมืองของโลก เพื่อเป็นรากฐาน ที่พอเพียงสำหรับการใฝ่เรียน ใฝ่รู้ตลอดชีวิต มีทักษะในการทำงานอาชีพที่สุจริต ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่วนตนและครอบครัว และเพื่อสร้างเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต

 

หลักการสำคัญขงการจัการศึกษา

ในกรจัดกาศึกษาขั้ื้น งโงเรียงเรียนบ้านผาพอด ด้บริารจัการษา ดย

ยึดลักการสำคัญ ดังนี้

.  หลักการพัฒนผู้เียนย่างครบถ้วนสบูรณ์ ทั้งร่างก ิตใจ ติปัญญา ามรู้ ละคุรรม  เป็นผู้ที่มีจริยธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ใฝ่รู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ที่พอเพียงต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาด  ตลอดจนมีความเป็นประชาธิปไตย

.  หลักการจัการศึกษาเพื่อคามเป็นไทย ให้มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ มีความรู้และทักษะพื้นฐานสำหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก

          ๓.  หลักแห่เสาค คนทยทั้งปวงตมีสิทธิ์เมอกนในการรับกาศึกษาขั้ื้นาน

ม่น้กว่า ๑๒ ปี อย่างทั่วถึงเท่าเียม ควคู่กับคุาพ ดยม่แบ่งชนั้นหความตกต่าง ทางสังคัฒนรรม

.  หลักการมีสร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรี และตอบสนองความต้องการท้องถิ่น

๕.  หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์ หลักการ และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องสอดคล้องระหว่างสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๓ นโยบายการศึกษาของรัฐบาล  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และสัมพันธ์เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ.

 ๓.มารฐานารศึา โรงเรียนบ้านผาพอด

โรงเรียนบ้านผาพอด ตำบลธาตุ  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นรงเรียในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๑ 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นอนุบาล ๑ – ชั้นประถมศ

ปีที่  ด้กำหนดมาานถานึกาจำแนกเป็น  

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน ๓ มาตรฐาน และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำน มาตรฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

.๑ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก

๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ

      ตนเองได้

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้

๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ

๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น

๒.๒  จัดครุให้เพียงพอกับชั้นเรียน

๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ

๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข

๓.๓  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

.๒ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ

     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม

     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร

     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ

๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ

๒.๖  จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

 

 

Comments