แผนปฏิบัติการประจำปี

            แผนพัฒนาคุณภาพประจำปี 2562

   (ระดับประถมศึกษา)

    โรงเรียนบ้านผาพอด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านผาพอด 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

1.

นายจำเนียร  ศรีวงษา 

ครูใหญ่

พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2503

2.

นายสีทน  สงเคน 

ครูใหญ่

พ.ศ. 2503 พ.ศ. 2503

3.

นายมั่น  เบ้าสุภีร์

ครูใหญ่

พ.ศ. 2503 พ.ศ. 2515

4.

นายสุกันต์  แสนใจวุฒิ

ครูใหญ่

พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2525

5.

นายกาศ  แก้วพิลารมย์

ครูใหญ่

พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2527

6.

นายศุภชัย  สุเภาแสน

ครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2536

7.

นายทองเรียน  ประเสริฐ

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2541

8.

นายประสพสุข  สุวรรณ

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2544

9.

นายสัมฤทธิ์  สอนพรหม

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2544 – พ.ศ.2544

10.

นายชอบ  รามศิริ

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2546

11.

นายอรุณ (ศิร)   ควงสมัย

อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2550

12.

นายศุภกฤษ์ (ปกาสิต)  เจริญสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2550 พ.ศ.2558

นายประกาศิษฎ์   เจริญสุข

13.

นางสุจิตรา  ไชโยแสง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ.2558- พ.ศ.2562

14.

นายอดุลย์  พุ่มไพจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ.2562-ปัจจุบัน

 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

          ลักษณะทั่วไปของบ้านผาพอด  มีภูเขาล้อมรอบหมู่บ้าน  มี”ลำห้วยพอด” ไหลผ่านหมู่บ้านจากทางทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก  พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ลาดเอียงของไหลเขา  มีที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขาให้ทำนาปลูกข้าว และพืชสวนอื่น ๆ เป็นหย่อมๆ

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

          บ้านผาพอด อยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ ช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม  จะมีลมมรสุมหรือแนวปะทะโซนร้อนพาดผ่าน ทำให้มีฝนตกติดต่อกันหลายวัน และบางครั้งจะมีพายุหมุนเจตร้อน เคลื่อนผ่านเป็นครั้งคราว ซึ่งจะมีฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนและโรงเรียนเสียหายในบางปี

1.4 เขตพื้นที่บริการทางการศึกษา

          ครอบคลุมหมู่บ้านผาพอด  หมู่ 6 ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย

1.5 สภาพสังคม

            ประวัติหมู่บ้านผาพอด  เดิมประชากรมีถิ่นฐานอยู่ที่บ้านห้วยพอด  ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  แรก ๆ มีชาวบ้านจำนวน 3 ครอบครัวได้ย้ายมาทำไร่ทำนาอยู่บริเวณริมห้วยพอดตอนบนและนอนพักอยู่ที่ไร่นาไม่กลับไปนอนที่บ้านห้วยพอด  ต่อมาจึงมีญาติพี่น้องอพยพครอบครัวตามมาอีกหลายครอบครัว  จึงเรียกว่า  “บ้านไร่เหนือ” เพราะอยู่ตอนเหนือ(บน)ของลำห้วยพอด สำหรับการตั้งหมู่บ้านก็ไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนได้แต่ประมาณเอาว่า 120 ปี ที่ผ่านมา ต่อมา  พ.ศ.2501 เมื่อมีจำนวนประชากรมากขึ้นทางราชการจึงตั้งชื่อให้ว่า “บ้านตีนผา” และตั้งโรงเรียนบ้านผาพอดขึ้น  ต่อมาขณะที่นายไทย  มูลสาวัลย์  เป็นผู้ใหญ่บ้านได้ขอเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจากเดิมเป็น “บ้านผาพอด” เพราะตั้งบ้านเรือนอยู่เชิงภูเขาผาพอด จำนวนประชากร 1,081  คน  เป็นชาย 517 คน  เป็นหญิง 563 คน  จำนวนครัวเรือน 234  ครัวเรียน  อาชีพหลักประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยทำสวน ทำไร่ลัทำนาตามลำดับอาชีพรอง ได้แก่ รับจ้าง ค้าขาย และอื่น ๆตามลำดับ

          พื้นที่อยู่อาศัย 150 ไร่  พ้นที่ทำการเกษตร 2,900 ไร่ ทำนา 150 ไร่ ทำสวน 425 ไร่  พื้นที่ป่าชุมชน 2 แห่ง คือ ป่าภูเขาดิน และป่าภูผาพอด จำนวน 250 ไร่  แหล่งน้ำสาธารณะ 2 แห่ง ประปา 3 แห่ง  ผู้ใช้ 167 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ  71.36  บ่อน้ำสาธารณะ 6 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง  วัด 1 แห่ง (วัดภูเขาดิน) จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 214 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 91.45  หอกระจายข่าย  1  แห่ง  และมีผู้ใหญ่บ้านมาแล้ว จำนวนถึง 11 คน ปัจจุบันมีนายสงกา  สีวันเป็นผู้ใหญ่บ้าน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2554) 

1.6 สภาพเศรษฐกิจ

          โครงสร้างเศรษฐกิจของบ้านผาพอด ขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรม (85%) รองลงมาเป็นรับจ้างทั่วไป (10 % ) ภาคการศึกษาและอื่น ๆ (5%)  รายได้ต่อครัวเรือนประมาณ 23,000 บาท  และมีครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 72  ครัวเรือน ในด้านการศึกษาผู้ปกครองมีรายได้ค่อนข้างต่ำกว่าเกณฑ์ สำหรับที่มีรายได้พอเพียงก็จะส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนโรงเรียนชื่อดังในตัวจังหวัด ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการระดมทุนในการจัดการศึกษา

1.7 การเมือง

          สภาพการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ส่งผลกระทบต่อนโยบายการจัดการศึกษา และได้นำกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบของข้าราชการครู  -  พนักงานบริการ

 โรงเรียนบ้านผาพอด   ปีการศึกษา 2562

ที่

 

ชื่อ   สกุล

 

ตำแหน่ง

วุฒิ

วิชาเอก

สอนประจำชั้น/วิชา

1

นายอดุลย์  พุ่มไพจิตร

ผอ.ร.ร.

ศษ.ม.

ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

ผู้บริหารโรงเรียน

2

นางสาวไอลดา  เกื้อกูล

ครู คศ.1

ค.บ.

ปฐมวัย

ประจำชั้นอนุบาล 1 และ 2

สอนทุกกิจกรรม

3

นางสาวสุพรรณิกา  พรมฆ้อง

ครูผู้ช่วย

ค.บ.

ภาษาไทย

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ2 

สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

4

นายฐิติกร  มูลธรรมมา

ครูภูมิปัญญากีฬาฯ

คบ.

พละ

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4

สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

5

นางพนิดา  เครือปละ

ครู คศ. 3

คบ.

วิทยาศาสตร์

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5และ 6

สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

6

นางสาวนฤมล  จำปาบุญราช

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

คบ.

คอมพิวเตอร์

งานสารสนเทศงารสารบรรณของโรงเรียน

7

นายสง่า  สอนพรม

ช่างไฟฟ้า 3

ม.ศ.5

-

ช่างไฟฟ้า  ร.ร.


ข้อมูลนักเรียน   ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน ดังนี้

1)    จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด ..51....  คน

2)   จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

จำนวนนักเรียน  จำแนกตามรายชั้น จากข้อมูล 10 มิถุนายน 2562 

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ชั้นอนุบาล  2

4

0

4

ชั้นอนุบาล  3

1

5

6

รวมระดับปฐมวัย

5

5

10

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

2

5

7

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

4

6

10

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

3

4

7

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

2

4

6

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

5

3

8

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

2

1

3

รวมระดับประถมศึกษา

18

23

41

รวมทั้งสิ้น

23

28

51

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    ปีการศึกษา  2562

สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านผาพอด

 

ระดับชั้น

ผลการสอบรายวิชาร้อยละ

 

เฉลี่ย

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

ประวัติศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ศิลปะ

การงานอาชีพ

สุขศึกษา

ภาษาอังกฤษเพิ่ม

หน้าที่พลเมือง

ป. 1

78.33

78.83

78.50

79.83

79.83

72.50

83.83

84.83

80.17

71.17

80.00

71.64

ป. 2

79.73

82.66

77.00

68.33

78.50

76.50

83.00

84.83

82.83

76.16

80.16

79.06

ป. 3

83.80

81.00

80.00

80.04

79.80

82.40

83.80

83.60

82.20

77.00

82.40

75.09

ป. 4

79.13

72.86

74.66

75.33

77.66

69.33

77.00

74.00

74.33

68.33

74.66

74.29

ป. 5

71.00

68.71

70.28

75.75

75.00

65.62

74.25

78.75

80.87

69.25

76.50

75.52

ป. 6

70.50

72.43

73.79

74.00

77.00

72.71

78.90

81.21

75.71

72.14

74.14

75.15

เฉลี่ย

77.08

75.98

75.70

75.55

77.96

73.18

80.13

81.20

79.35

72.34

77.97

75.12


ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (
NT)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2559-2561

โรงเรียนบ้านผาพอด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1

รายวิชา

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ

ความสามารถด้านภาษา

68.57

61.71

31.42

ความสามารถด้านคำนวณ

37.14

24.00

26.28

ความสามารถด้านเหตุผล

71.42

35.42

32.00

เฉลี่ย

59.04

40.38

29.90

 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2559-2561

โรงเรียนบ้านผาพอด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1

รายวิชา

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย

ภาษาไทย

45.52

36.67

44.25

สังคมศึกษา

38.39

-

-

ภาษาอังกฤษ

21.25

26.39

28.93

คณิตศาสตร์

32.86

33.33

26.43

วิทยาศาสตร์

38.21

32.56

33.74

เฉลี่ย

35.25

32.24

33.33

 

 

Comments