กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านผาพอด ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑.      นายสงกา  สีวัน                          ประธานกรรมการสถานศึกษา

๒.      นายอดุลย์  พุ่มไพจิตร                    กรรมการ/เลขานุการ

๓.      นางสาวเพียงใจ  ผิวศิริ                   ผู้แทนผู้ปกครอง

๔.      นางทัศนวรรณ  แก้วพิลารมย์           ผู้แทนองค์กรชุมชน

๕.      นายหนู่ไหล่  เศษวงษ์                    ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖.      นายสมคิด  โสมายัง                      ผู้แทนศิษย์เก่า  กรรมการ

๗.      นายเวียงชัย  บานพอด                  ผู้แทนพระภิกษุ/องค์กรศาสนา

๘.      นายประจักษ์  ทุมรี                      ผู้ทรงคุณวุฒิ

๙.      นางพนิดา  เครือปละ                     ครู คศ.๓/ผู้แทนครู

Comments