ประวัติโรงเรียน

    โรงเรียนบ้านผาพอด  ตั้งอยู่หมู่ที่  6  ตำบลธาตุ  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  23  มิถุนายน  พ.ศ.  2501  นายอรุณ  ปุสเทพ  นายอำเภอเชียงคานเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้ง  อาศัยศาลาวัดมีนายจำเนียร  ศรีวงษาเป็นครูใหญ่ ต่อมาราษฏรได้สละที่ดิน  6  ไร่  2  งานและได้สร้างอาคาร  1  หลัง  เปิดทำการสอน ป.1 - 4ปี  พ.ศ.  2502 – 2503  ราษฏรได้สร้างอาคารเรียนอีก  1  หลัง  นายสีทน  สงเคน มาดำรงตำแหน่งแทน  นายจำเนียร  ศรีวงษา  และนายมั่น  เบ้าสุภีร์  มาดำรงตำแหน่งแทน  นายสีทน  สงเคน

                ปี  พ.ศ.  2509  ได้อาคารเรียน  1  หลังแบบป.  1 ช.  2  ห้องเรียน

                ปี  พ.ศ.  2510  มีครูทั้งหมด  4  คน  เปิดเรียน  ป.  1 – 4

                ปี  พ.ศ.  2515  นายสุกันต์  แสนใจวุฒิ  มาดำรงตำแหน่งแทนนายมั่น  เบ้าสุภีร์

                ปี  พ.ศ.  2516  ได้บ้านพักครูแบบกรมสามัญ  1  หลัง  ไม่มีห้องน้ำห้องส้วม

                ปี  พ.ศ.  2520  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบป.  1  ช.  2  ห้องเรียนและเปิด  ชั้นป.เป็นปีแรก 

                ปี  พ.ศ.  2521  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  017  คอนกรีตเสริมเหล็ก  4  ห้องเรียน

                ปี  พ.ศ.  2522  ได้งบประมาณสร้างส้วม  1  หลัง  2  ที่แบบองค์การฯ

              ปีพ.ศ.2523โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สปช.กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย (สปจ.เลย)

                ปี พ.ศ.  2525 นายสุกันต์  แสนใจวุฒิ  ครูใหญ่ลาออกจากราชการ นายกาศ  แก้วพิลารมย์ ย้ายมาแทน

                ปี พ.ศ. 2528 นายศุภชัย สุเภาแสน มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เปิดเรียน ชั้นป. 1–6 มีครู 8 คน และนักเรียน  96  คน

                ปี  พ.ศ.  2529  ได้งบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ  1  หลังแบบ  พ. 1

                ปี  พ.ศ. 2530  ได้งบประมาณสร้างส้วม 1 หลัง 2 ที่แบบสปช.และราษฏรได้สละแรงกายแรงทรัพย์สร้างซุ้มประตูโรงเรียนและได้จัดพิธีมอบโดย  ผอ.ปจ.เลย  นายสุพล  ฤาชา 

                ปี  พ.ศ.  2532  ได้รับงบประมาณสร้างถังซีเมนต์แบบ  ฝ.33  จำนวน  1  ชุด  และได้บรรจุลูกจ้างประจำตำแหน่งนักการภารโรง  1  อัตรา

                ปี  พ.ศ.  2533  ได้รับงบประมาณค่าติดตั้งไฟฟ้า  32,000  บาท

                ปี  พ.ศ.  2534  โรงเรียนได้ปรับปรุงเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                ปี  พ.ศ.2536 นายศุภชัย  สุเภาแสน ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านสงเปือย ทางราชการย้ายนายทองเรียน  ประเสริฐ  มาดำรงตำแหน่งแทน

                ปี  พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณขุดบ่อน้ำตื้น 1 บ่อและซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ช จำนวน  1  หลังโดยเปลี่ยนเสาตอม้อและสังกะสี  กรมทรัพย์ธรณีได้มาติดตั้งระบบประปาชนบทประจำหมู่บ้านโดยให้บริการโรงเรียนและหมู่บ้าน

                ปี พ.ศ.2538 ได้รับงบประมาณสร้างถังน้ำซีเมนต์แบบ ฝ.30 (พิเศษ)ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ช.  หลังที่  2

                ปี พ.ศ. 2539 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทานขนาดเล็กระดับกลุ่มโรงเรียนระดับสปอ.  ระดับ สปจ.และระดับเขตการศึกษา  9 

                ปี  พ.ศ.  2540  ได้รับงบประมาณสร้างห้องคอมพิวเตอร์  1  ห้องจำนวน  6  เครื่อง  ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนดีเด่นในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

                ปี  พ.ศ.  2541  ได้รับงบประมาณต่อเติมห้องชั้นล่างอาคาร  017  จำนวน  1  ห้องและในปีเดียวกันนี้  ทางราชการได้ย้ายนายทองเรียน  ประเสริฐ  ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  96  และแต่งตั้งนายประสพสุข  สุวรรณ  มาดำรงตำแหน่งแทน

                ปี  พ.ศ.  2542  ได้รับงบประมาณต่อเติมห้องเรียนอาคารเรียน  017  อีก  3  ห้องและทางคณะครูได้บริจาคเงินสร้างอาคารเอนกประสงค์มูลค่า 25,000 บาท  สร้างประตูฟุตบอลมูลค่า 6,000 บาท  ปรับปรุงโรงครัวด้วยการปูพื้นกระเบื้องมูลค่า  6,000  บาท 

                ปี  พ.ศ.  2543  คณะครูได้บริจาคเงินซื้อเครื่องตัดหญ้าให้กับทางโรงเรียน  1  เครื่องเป็นเงิน  7,500  บาท  และได้รับงบประมาณทำโครงการเกษตรจากอบต.ธาตุ  25,000  บาท  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนต่อไป

                ปี  พ.ศ.  2543  นายประสพสุข  สุวรรณ  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านผาพอด  ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปรักษาราชการแทนตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา และนายสัมฤทธิ์  สอนพรหม อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา  มารักษาราชการแทนอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านผาพอด

                ปี  พ.ศ.  2545  หลวงปู่ทองผุด  ญาณวโร  เจ้าอาวาสวัดภูเขาดิน  ร่วมกับชาวบ้านผาพอด คณะครูและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันจัดซื้อที่ดินมอบให้โรงเรียน  เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดสร้างอุทยานการศึกษาพร้อมทั้งขุดสระน้ำให้  ด้วยมูลค่ารวมเป็นเงิน  285,000  บาท 

                วันที่  7  กรกฏาคม  2546  โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรงศึกษาธิการ

                ปี พ.ศ. 2551  หลวงปู่ทองผุด  ญาณวโร  เจ้าอาวาสวัดภูเขาดิน  ร่วมกับชาวบ้านผาพอด คณะครูและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคเงินก่อสร้างรั้วด้านหน้าโรงเรียน  เพื่อให้มีรั้วที่สวยงามเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของโรงเรียน  พร้อมทั้งจัดสร้างเสาธงชาติและฐานธงชาติ  มูลค่ารวม  549,766  บาท

                ปี พ.ศ. 2552  หลวงปู่ทองผุด  ญาณวโร  เจ้าอาวาสวัดภูเขาดิน  ร่วมกับชาวบ้านผาพอด คณะครูและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคเงินเปลี่ยนป้ายชื่อโรงเรียนใหม่จากเดิมที่สังกัด  สปจ.เลย  มูลค่ารวม  9,800  บาท

                ปี พ.ศ. 2553  หลวงปู่ทองผุด  ญาณวโร  เจ้าอาวาสวัดภูเขาดิน  เมตตาก่อสร้างถนนภายในโรงเรียนเชื่อมอาคารเรียนออกสู่ถนนหลัก  มีความกว้าง  4  เมตร ความยาว  264  เมตร  โดยหลวงปู่จ่ายค่าวัสดุ  สำหรับแรงงานได้มาจากชาวบ้านผาพอด และคณะครูทุกคน  มูลค่ารวม  450,000  บาท

                        โรงเรียนบ้านผาพอด  ตำบลธาตุ  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ ๙๕    หมู่ที่    บ้านผาพอด   สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย   เขต     เปิดสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัย    ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่      มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น     คน   มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  ๑๐๑  คน ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน  เมื่อวันที่  ๓๐  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแต่ละระดับได้พิจารณาตามมาตรฐาน  ๔ ด้าน คือ  ระดับปฐมวัย ได้แก่  ด้านคุณภาพเด็ก   ด้านการจัดการเรียนรู้   ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา  และ  ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  และ  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แก่   ด้านคุณภาพผู้เรียน  ด้านการจัดการเรียนการสอน   ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา  และ  ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

 Comments