นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านผาพอด
    ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เป็นเลิศคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพสู่สากล โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
พันธกิจโรงเรียนบ้านผาพอด
    1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานและพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล
    2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมองค์กร 5  สำนึกในความเป็นชาติ และเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระัมหากษัตริย์เป็นประมุขและมีวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    3. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
    4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคน สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างครูมืออาชีพ
    5. บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรม๓ิบาลโดยใช้กระบวนการ PDCA ผ่านระบบประกันคุณภาพการศึกษาและนโยบาย 555 ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
เป้าประสงค์
    1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่สากล
    2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมและวัฒนธรรมองค์กร 5 สำนักในความเป็นชาติ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    3. ผู้เรียนได้รับโอกาสนการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและตามศักยภาพ
    4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการพัมนาเป็นมืออาชีพ
    5. โรงเรียนบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

Comments