ชุดแต่งกายนักเรียน

เครื่องแบบชุดนักเรียน ชาย หญิง ระดับชั้นประถมศึกษา

 

      

                                       

       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4                                                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6


 เครื่องแบบชุดลูกเสือ เนตรนารี ชาย - หญิง ระดับชั้นประถมศึกษา

                                              

       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4                                                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6


                                                   เครื่องแบบชุดพละโรงเรียนบ้านผาพอด

                                         

    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4                                                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6


Comments