หลักสูตรสถานศึกษา


หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านผาพอด

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  โดยมีคำสั่งให้โรงเรียนดำเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกำหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านผาพอด จึงได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์  จุดหมาย  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  โครงสร้างเวลาเรียน  ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถกำหนดทิศทางในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้น  โดยมีกรอบแกนกลางเป็นแนวทางที่ชัดเจนเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐  มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมคุณภาพ มีความรู้อย่างแท้จริง  และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑

          มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในทุกระดับเห็นผลคาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ทำให้การจัดทำหลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

          การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ในการวางแผน ดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านผาพอด  พุทธศักราช  ๒๕๕๓ (ฉบับปรับปรุง๒๕๖๒)   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลและเป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้คู่คุณธรรม  มีความเป็นผู้นำของสังคมมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพื้นฐานสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาในการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

 

เป้าประสงค์หลักสูตร (Corporate  objective)

๑.   เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  มีทักษะชีวิต มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต  เป็นผู้นำที่ดีของสังคมและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารอย่างหลากหลาย  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World  Citizen)

๒.   เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ (Quality System  Management)  เพื่อรองรับการกระจายอำนาจอย่างทั่วถึง

๓.   เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาการเรียนการสอนและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World  Class standard)

๔.    เพื่อให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรของทุกหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

 

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านผาพอด                                                                                            พัฒนาการศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ยึดถือคุณธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญา ก้าวหน้าเทคโนโลยี  มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ภายใต้ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพด้วยวิธีการที่หลายหลาย ให้มีความรู้และทักษะ ตามหลักสูตรในศตวรรษ  ที่ 21  ภายใต้ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้ ความสามารถ มีเจตคติทีดีต่อวิชาชีพ

3. จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีความสะอาดร่มรื่นเป็นธรรมชาติและปลอดภัย

4. ประสาน ส่งเสริมใช้ชุมชน เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ สู่ประชาคมอาเซียน

6. ส่งเสริมให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน

 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

          ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนบ้านผาพอด  พุทธศักราช  ๒๕๕๓ (ฉบับปรับปรุง๒๕๖๒) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้

 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

หลักสูตรโรงเรียนบ้านผาพอด  พุทธศักราช  ๒๕๕๓ (ฉบับปรับปรุง๒๕๖๒) มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ  ๕  ประการ ดังนี้

          ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม

          . ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

 

. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีกาตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม

         

. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น

 

. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

          หลักสูตรโรงเรียนบ้านผาพอด  พุทธศักราช  ๒๕๕๓ (ฉบับปรับปรุง๒๕๖๒) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้

๑.         รักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

๒.         ซื่อสัตย์สุจริต

๓.         มีวินัย

๔.         ใฝ่เรียนรู้

๕.         อยู่อย่างพอเพียง

๖.         มุ่งมั่นในการทำงาน

๗.         รักความเป็นไทย

๘.         มีจิตเป็นสาธารณะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านผาพอด

 

โครงสร้างหลักสูตรเวลาเรียนโรงเรียนบ้านผาพอด

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา

ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

— กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

ภาษาไทย

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

คณิตศาสตร์

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

 วิทยาศาสตร์

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

  ประวัติศาสตร์

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

สุขศึกษาและพลศึกษา

๒๐

๒๐

๒๐

๘๐

๘๐

๘๐

ศิลปะ

๒๐

๒๐

๒๐

๘๐

๘๐

๘๐

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

ภาษาต่างประเทศ

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๘๐

๘๐

๘๐

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

— รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

o  หน้าที่พลเมือง

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

o  ต้านทุจริตศึกษา

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

รวมเวลาเรียน(เพิ่มเติม)

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

— กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

o กิจกรรมแนะแนว

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

o กิจกรรมนักเรียน

 

 

 

 

 

 

-  ลูกเสือ ยุวกาชาด

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

-  ชุมนุม

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

o กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

รวมเวลาทั้งหมด

๑,๐๔๐ชั่วโมง/ปี

๑,๐๔๐ชั่วโมง/ปี

  ไม่น้อยกว่า๑,๐๐๐ชั่วโมง/ปี

  ไม่น้อยกว่า๑,๐๐๐ชั่วโมง/ปี

          จำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ( .-. ) เรียนทั้งปี เท่ากับ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษา ( .-. ) เท่ากับ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ  คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการ อ่านออก เขียนได้  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ที่ดี มีประโยชน์ มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยจัด การเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลเป็นรายปี

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ นั้น จากการประเมินผลระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีมติร่วมกันให้จัดทำโครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน จำนวนชั่วโมง ๘๐ ชั่วโมง ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖   โดยไม่นำคะแนนและระดับผลการเรียน ในรายวิชาสอนเสริมไปคิดรวมและตัดสินการเลื่อนชั้นของนักเรียน

ในโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านผาพอด  พุทธศักราช  ๒๕๕๓ (ฉบับปรับปรุง๒๕๖๒)  มีรายวิชาและจำนวนชั่วโมง ดังนี้  

 

โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน

 

        ชั้น   ป.๑-๓    จำนวน    ๒   ชั่วโมง  / สัปดาห์ 

๑.    วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์                                      จำนวน           ๑        ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

๒.    วิชา  คณิตศาสตร์                                                จำนวน           ๑        ชั่วโมง

 

โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน

 

        ชั้น   ป.๔-๖   จำนวน    ๓   ชั่วโมง  / สัปดาห์ 

๑.    วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์                                      จำนวน           ๒        ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

๒.    วิชา  คณิตศาสตร์                                                จำนวน           ๑        ชั่วโมง

 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี   เป็นโครงสร้างที่แสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพื้นฐาน รายวิชา / กิจกรรมเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละชั้นปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

โรงเรียนบ้านผาพอด

 

รหัส

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

เวลาเรียน(ชม./ปี)

รายวิชาพื้นฐาน

(๘๔๐)

ท ๑๑๑๐๑

ภาษาไทย ๑

๒๐๐

ค ๑๑๑๐๑

คณิตศาสตร์ ๑

๒๐๐

ว ๑๑๑๐๑

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑

๘๐

ส ๑๑๑๐๑

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๑

๔๐

ส ๑๑๑๐๒

ประวัติศาสตร์ ๑

๔๐

พ ๑๑๑๐๑

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑

๒๐

ศ ๑๑๑๐๑

ศิลปะ ๑

๒๐

ง ๑๑๑๐๑

การงานอาชีพ ๑

๔๐

อ ๑๑๑๐๑

ภาษาอังกฤษ ๑

๒๐๐

รายวิชาเพิ่มเติม

๘๐

ส ๑๑๒๐๑

หน้าที่พลเมือง ๑

๔๐

ส ๑๑๒๐๒

ต้านทุจริตศึกษา๑

๔๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(๑๒๐)

 

แนะแนว

๔๐

 

กิจกรรมนักเรียน

·       ลูกเสือ เนตรนารี

·       ชุมนุม

 

๔๐

๓๐

 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑

๑๐

 

โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน

 

            ชั้น   ป.๑ - ๓    จำนวน    ๒   ชั่วโมง  / สัปดาห์ 

๑.    วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์                                      จำนวน           ๑        ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

๒.    วิชา  คณิตศาสตร์                                                จำนวน           ๑        ชั่วโมง

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒

โรงเรียนบ้านผาพอด

 

รหัส

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

เวลาเรียน(ชม./ปี)

รายวิชาพื้นฐาน

(๘๔๐)

ท ๑๒๑๐๑

ภาษาไทย ๒

๒๐๐

ค ๑๒๑๐๑

คณิตศาสตร์ ๒

๒๐๐

๑๒๑๐๑

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒

๘๐

ส ๑๒๑๐๑

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๒

๔๐

ส ๑๒๑๐๒

ประวัติศาสตร์ ๒

๔๐

พ ๑๒๑๐๑

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒

๒๐

ศ ๑๒๑๐๑

ศิลปะ ๒

๒๐

ง ๑๒๑๐๑

การงานอาชีพ ๒

๔๐

อ ๑๒๑๐๑

ภาษาอังกฤษ ๒

๒๐๐

รายวิชาเพิ่มเติม

๘๐

ส ๑๒๒๐๑

หน้าที่พลเมือง ๒

๔๐

ส ๑๒๒๐๒

ต้านทุจริตศึกษา๒

๔๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(๑๒๐)

 

แนะแนว

๔๐

 

กิจกรรมนักเรียน

·       ลูกเสือ เนตรนารี

·       ชุมนุม

 

๔๐

๓๐

 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๒

๑๐

 

โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน

  

          ชั้น   ป.๑ - ๓    จำนวน    ๒   ชั่วโมง  / สัปดาห์ 

๑.    วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์                            จำนวน           ๑        ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

๒.    วิชา  คณิตศาสตร์                                      จำนวน           ๑        ชั่วโมง

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

โรงเรียนบ้านผาพอด

 

รหัส

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

เวลาเรียน(ชม./ปี)

รายวิชาพื้นฐาน

(๘๔๐)

ท ๑๓๑๐๑

ภาษาไทย ๓

๒๐๐

ค ๑๓๑๐๑

คณิตศาสตร์ ๓

๒๐๐

๑๓๑๐๑

วิทยาศาสตร์ ๓

๘๐

ส ๑๓๑๐๑

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๓

๔๐

ส ๑๓๑๐๒

ประวัติศาสตร์ ๓

๔๐

พ ๑๓๑๐๑

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓

๒๐

ศ ๑๓๑๐๑

ศิลปะ ๓

๒๐

ง ๑๓๑๐๑

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓

๔๐

อ ๑๓๑๐๑

ภาษาอังกฤษ ๓

๒๐๐

รายวิชาเพิ่มเติม

๘๐

ส ๑๓๒๐๑

หน้าที่พลเมือง ๓

๔๐

ส ๑๓๒๐๒

ต้านทุจริตศึกษา๓

๔๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(๑๒๐)

 

แนะแนว

๔๐

 

กิจกรรมนักเรียน

·       ลูกเสือ เนตรนารี

·       ชุมนุม

 

๔๐

๓๐

 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๓

๑๐

 

โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน

 

        ชั้น   ป.๑ - ๓    จำนวน    ๒   ชั่วโมง  / สัปดาห์ 

๑.      วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์                              จำนวน           ๑        ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

๒.      วิชา  คณิตศาสตร์                                        จำนวน           ๑        ชั่วโมง

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

โรงเรียนบ้านผาพอด

รหัส

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

เวลาเรียน(ชม./ปี)

รายวิชาพื้นฐาน

(๘๔๐)

ท ๑๔๑๐๑

ภาษาไทย

๑๖๐

ค ๑๔๑๐๑

คณิตศาสตร์

๑๖๐

๑๔๑๐๑

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔

๘๐

ส ๑๔๑๐๑

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๔

๘๐

ส ๑๔๑๐๒

ประวัติศาสตร์ ๔

๔๐

พ ๑๔๑๐๑

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔

๘๐

ศ ๑๔๑๐๑

ศิลปะ ๔

๘๐

ง ๑๔๑๐๑

การงานอาชีพ ๔

๘๐

อ ๑๔๑๐๑

ภาษาอังกฤษ ๔

๘๐

รายวิชาเพิ่มเติม

๘๐

ส ๑๔๒๐๑

หน้าที่พลเมือง ๔

๔๐

ส ๑๔๒๐๒

ต้านทุจริตศึกษา๔

๔๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(๑๒๐)

 

แนะแนว

๔๐

 

กิจกรรมนักเรียน

·       ลูกเสือ เนตรนารี

·       ชุมนุม

 

๔๐

๓๐

 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๔

๑๐

 

โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน

 

ชั้น   ป.๔-๖   จำนวน    ๓   ชั่วโมง  / สัปดาห์ 

๑.    วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์                                      จำนวน           ๒        ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

๒.    วิชา  คณิตศาสตร์                                                จำนวน           ๑        ชั่วโมง

 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

โรงเรียนบ้านผาพอด

 

รหัส

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

เวลาเรียน(ชม./ปี)

รายวิชาพื้นฐาน

(๘๔๐)

ท ๑๕๑๐๑

ภาษาไทย

๑๖๐

ค ๑๕๑๐๑

คณิตศาสตร์

๑๖๐

๑๕๑๐๑

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕

๘๐

ส ๑๕๑๐๑

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๕

๘๐

ส ๑๕๑๐๒

ประวัติศาสตร์ ๕

๔๐

พ ๑๕๑๐๑

สุขศึกษาและพลศึกษา ๕

๘๐

ศ ๑๕๑๐๑

ศิลปะ ๕

๘๐

ง ๑๕๑๐๑

การงานอาชีพ ๕

๘๐

อ ๑๕๑๐๑

ภาษาอังกฤษ ๔

๘๐

รายวิชาเพิ่มเติม

๘๐

ส ๑๕๒๐๑

หน้าที่พลเมือง ๕

๔๐

ส ๑๕๒๐๒

ต้านทุจริตศึกษา๕

๔๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(๑๒๐)

 

แนะแนว

๔๐

 

กิจกรรมนักเรียน

·       ลูกเสือ เนตรนารี

·       ชุมนุม

 

๔๐

๓๐

 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๕

๑๐

 

โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน

 

       ชั้น   ป.๔-๖   จำนวน    ๓   ชั่วโมง  / สัปดาห์ 

๑.    วิชาภาษาไทยคิดวิเคราะห์                                 จำนวน           ๒        ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

๒.    วิชาคณิตศาสตร์                                            จำนวน           ๑        ชั่วโมง

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

โรงเรียนบ้านผาพอด

 

รหัส

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

เวลาเรียน(ชม./ปี)

รายวิชาพื้นฐาน

(๘๔๐)

ท ๑๖๑๐๑

ภาษาไทย

๑๖๐

ค ๑๖๑๐๑

คณิตศาสตร์

๑๖๐

๑๖๑๐๑

วิทยาศาสตร์ ๖

๘๐

ส ๑๖๑๐๑

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๖

๘๐

ส ๑๖๑๐๒

ประวัติศาสตร์ ๖

๔๐

พ ๑๖๑๐๑

สุขศึกษาและพลศึกษา ๖

๘๐

ศ ๑๖๑๐๑

ศิลปะ ๖

๘๐

ง ๑๖๑๐๑

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖

๘๐

อ ๑๖๑๐๑

ภาษาอังกฤษ ๖

๘๐

รายวิชาเพิ่มเติม

๘๐

ส ๑๖๒๐๑

หน้าที่พลเมือง ๖

๔๐

ส ๑๖๒๐๒

ต้านทุจริตศึกษา๖

๔๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(๑๒๐)

 

แนะแนว

๔๐

 

กิจกรรมนักเรียน

·       ลูกเสือ เนตรนารี

·       ชุมนุม

 

๔๐

๓๐

 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๖

๑๐

 

โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน

 

        ชั้น   ป.๔ - ๖   จำนวน    ๓   ชั่วโมง  / สัปดาห์ 

๑.      วิชาภาษาไทยคิดวิเคราะห์                                            จำนวน           ๒        ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

๒.      วิชาคณิตศาสตร์                                                       จำนวน           ๑        ชั่วโมง

 

 

 

 

รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมของโรงเรียนบ้านผาพอด

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

รายวิชาพื้นฐาน

ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑                                                  จำนวน  ๒๐๐  ชั่วโมง/ปี

ท ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย ๒                                                  จำนวน  ๒๐๐  ชั่วโมง/ปี

ท ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย ๓                                                  จำนวน  ๒๐๐  ชั่วโมง/ปี

ท ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย ๔                                                  จำนวน  ๑๖๐  ชั่วโมง/ปี

ท ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย ๕                                                  จำนวน  ๑๖๐  ชั่วโมง/ปี

ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย ๖                                                  จำนวน  ๑๖๐  ชั่วโมง/ปี

 

****************

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายวิชาพื้นฐาน

ค ๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑                                                จำนวน  ๒๐๐  ชั่วโมง/ปี

ค ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒                                                จำนวน  ๒๐๐  ชั่วโมง/ปี

ค ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๓                                                จำนวน  ๒๐๐  ชั่วโมง/ปี

ค ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๔                                                จำนวน  ๑๖๐  ชั่วโมง/ปี

ค ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕                                                จำนวน  ๑๖๐  ชั่วโมง/ปี

ค ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๖                                                จำนวน  ๑๖๐  ชั่วโมง/ปี

-

****************

 

กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์

รายวิชาพื้นฐาน

ว ๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑                                จำนวน  ๘๐ ชั่วโมง/ปี

ว ๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒                                จำนวน  ๘๐ ชั่วโมง/ปี

ว ๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๓                                               จำนวน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี

ว ๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔                                จำนวน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี

ว ๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕                                จำนวน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี

ว ๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๖                                                  จำนวน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี

 

****************

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายวิชาพื้นฐาน

ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๑                                                จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี

ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๒                                                จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี

ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๓                                                จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี

ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๔                                                จำนวน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี

ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๕                                                จำนวน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี

ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๖                                                จำนวน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี

ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๑                                               จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี

ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๒                                               จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี

ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๓                                               จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี

ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔                                               จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี

ส ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๕                                               จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี

ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๖                                               จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี

 

 

****************

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

รายวิชาพื้นฐาน

พ ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๑                                                   จำนวน  ๒๐  ชั่วโมง/ปี

พ ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๒                                                   จำนวน  ๒๐  ชั่วโมง/ปี

พ ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๓                                                   จำนวน  ๒๐  ชั่วโมง/ปี

พ ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๔                                                   จำนวน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี

พ ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๕                                                   จำนวน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี

พ ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๖                                                   จำนวน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี

 

 

 ****************

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายวิชาพื้นฐาน

ศ ๑๑๑๐๑  ศิลปะ ๑                                                         จำนวน  ๒๐  ชั่วโมง/ปี

ศ ๑๒๑๐๑  ศิลปะ ๒                                                         จำนวน  ๒๐  ชั่วโมง/ปี

ศ ๑๓๑๐๑  ศิลปะ ๓                                                         จำนวน  ๒๐  ชั่วโมง/ปี

ศ ๑๔๑๐๑  ศิลปะ ๔                                                         จำนวน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี

ศ ๑๕๑๐๑  ศิลปะ ๕                                                         จำนวน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี

ศ ๑๖๑๐๑  ศิลปะ ๖                                                         จำนวน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายวิชาพื้นฐาน

ง ๑๑๑๐๑  การงานอาชีพ ๑                                                จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี

ง ๑๒๑๐๑  การงานอาชีพ ๒                                                จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี

ง ๑๓๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓                               จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี

ง ๑๔๑๐๑  การงานอาชีพ ๔                                                จำนวน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี

ง ๑๕๑๐๑  การงานอาชีพ ๕                                                จำนวน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี

          ง ๑๖๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖                               จำนวน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี

 

****************

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)                    

รายวิชาพื้นฐาน

อ ๑๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑                                                 จำนวน  ๒๐๐  ชั่วโมง/ปี

อ ๑๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๒                                                 จำนวน  ๒๐๐  ชั่วโมง/ปี

อ ๑๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๓                                                 จำนวน  ๒๐๐  ชั่วโมง/ปี

อ ๑๔๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๔                                                 จำนวน  ๘๐    ชั่วโมง/ปี

อ ๑๕๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๕                                                 จำนวน  ๘๐    ชั่วโมง/ปี

อ ๑๖๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๖                                                 จำนวน  ๘๐    ชั่วโมง/ปี

 

****************

รายวิชาเพิ่มเติม

          ส๑๑๒๐๑   หน้าที่พลเมือง ๑                                                จำนวน ๔๐  ชั่วโมง/ปี 

          ส๑๒๒๐๑   หน้าที่พลเมือง ๒                                                จำนวน ๔๐  ชั่วโมง/ปี

          ส๑๓๒๐๑   หน้าที่พลเมือง ๓                                                จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี

          ส๑๔๒๐๑   หน้าที่พลเมือง ๔                                                จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี

          ส๑๕๒๐๑   หน้าที่พลเมือง ๕                                                จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี 

          ส๑๖๒๐๑   หน้าที่พลเมือง ๖                                                จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี 

รายวิชาเพิ่มเติม

             ส๑๑๒๐๒   ต้านทุจริตศึกษา๑                                                จำนวน ๔๐  ชั่วโมง/ปี

          ส๑๒๒๐๒   ต้านทุจริตศึกษา๒                                                จำนวน ๔๐  ชั่วโมง/ปี 

             ส๑๓๒๐๒   ต้านทุจริตศึกษา๓                                                จำนวน ๔๐  ชั่วโมง/ปี

             ส๑๔๒๐๒   ต้านทุจริตศึกษา๔                                                จำนวน ๔๐  ชั่วโมง/ปี

             ส๑๕๒๐๒   ต้านทุจริตศึกษา๕                                                จำนวน ๔๐  ชั่วโมง/ปี

          ส๑๖๒๐๒   ต้านทุจริตศึกษา๖                                                จำนวน ๔๐  ชั่วโมง/ปี

 


 

Comments